Spiritual Guardian [Portal] Spiritual Guardian [Portal]

Spiritual Guardian [Portal]

$5.60
Set: Portal
Type: Creature — Spirit
Rarity: Rare
Cost: {3}{W}{W}
When Spiritual Guardian enters the battlefield, you gain 4 life.
Hope is born within.