Mountain (268) [Return to Ravnica] Mountain (268) [Return to Ravnica]

Mountain (268) [Return to Ravnica]

$0.30
Common
Set: Return to Ravnica
Type: Basic Land — Mountain
Cost:
({T}: Add {R}.)